Groen Uithoorn - ja natuurlijk!

Groen Uithoorn is een lokale partij met aandacht voor mens, dier en natuur in Uithoorn en de Kwakel. Wij zitten sinds 2010 in gemeenteraad.

Wij staan voor

wat groen is blijft groen

dieren tellen mee

van woonwijk naar leefwijk

een luisterend oor 

Kandidatenlijst gemeenteraadsverkiezingen 2022

Graag stellen wij onze kandidaten voor de gemeenteraadsverkiezingen 2022 aan u voor.

Onze lijsttrekker Jeroen Albers: Jeroen is sinds 2014 betrokken bij Groen Uithoorn. Vanaf 2018 zit hij in de gemeenteraad. Jeroen is financieel deskundig en hij let nauwgezet op het huishoudboekje van de gemeente. Hij zet zich in voor een financieel gezonde gemeente en wil voorkomen dat er bovenmatige belastingverhogingen nodig zijn. Jeroen is zeer bewogen met het realiseren van woningen in Uithoorn en de Kwakel, indien passend in de beschikbare ruimte.

Nummer 2 op de lijst is Willem Körnmann. Willem heeft ruime politieke ervaring als vicevoorzitter van het Participatie Platform, als fractie assistent en momenteel als raadslid. Zijn vrijwilligerswerk als beheerder van de Kinderboerderij De Olievaar doet hij met veel  enthousiasme en met grote inzet. Samen met een vrijwilligersteam heeft hij hard gewerkt aan de heropening van de kinderboerderij in 2016. Willem zet zich in voor het behoud van al het groen in Uithoorn en de Kwakel, met name het Libellebos draagt hij een warm hart toe. Als imker weet hij hoe belangrijk de biodiversiteit is voor alles wat groeit en bloeit.

Nummer 3  op de lijst  is Jacinta Güppertz. Zij heeft 18 jaar gewerkt als manager en vervangend directeur in een Vrouwenopvang. Haar politieke ervaring heeft zij opgedaan bij het Participatieplatform in Uithoorn. Jacinta heeft zich altijd ingezet voor mensen die niet goed worden gehoord, die de weg niet weten in de maatschappij en die altijd een stap harder moesten lopen. De stap die zij nu neemt om zich kandidaat te stellen voor Groen Uithoorn is omdat zij vindt dat de politiek te ver af staat van wat er werkelijk speelt bij de inwoners. Zij wil de politiek en de inwoners met elkaar verbinden door in de wijken te horen en te zien wat er echt leeft onder de mensen en daar samen met de bewoners en de betrokken organisaties tot gezamenlijke oplossingen te komen.

Nummer 4 op de lijst is Joke de Wolde. Joke woont al meer dan 30 jaar in Uithoorn. Naast haar werk heeft zij altijd vrijwilligerswerk gedaan. De eerste jaren in het bestuur van bibliotheek Uithoorn, daarna meer dan 10 jaar in het bestuur van Stichting Fort aan de Drecht en momenteel werkt zij als vrijwilligster op de kinderboerderij De Olievaar. Joke is betrokken bij het dierenwelzijn, zij is trots op het keurwerk ‘diervriendelijke kinderboerderij’ dat de kinderboerderij als een van de weinige kinderboerderijen in Nederland heeft gekregen.

En nummer 5 op de lijst is Nicolien van de Kar. Zij werkt in een dagopvang  voor mensen met dementie en eenzame ouderen. Zij was altijd een verkoopster in hart en nieren, maar heeft de ommekeer gemaakt naar haar huidige beroep. Haar lust en haar leven. Zij wandelt graag met de cliënten bij mooi weer, en fietsen door de natuur op onze duo fiets.

Wat wil Groen Uithoorn voor Uithoorn en de Kwakel

Groene leefomgeving

 • Wat groen is moet groen blijven: Groen Uithoorn zet zich in om het groen in en om Uithoorn en De Kwakel te beschermen en te laten toenemen. Wij willen voor elke omgewaaide boom, een nieuwe in de plaats!
 • Geen bebouwing in het Libellebos: wij zullen de verdere ontwikkelingen kritisch volgen
 • Wij zijn voorstander van een Groenraad voor Uithoorn en De Kwakel. Wij hebben hiervoor al verschillende natuurorganisaties in Uithoorn en De Kwakel benaderd. Deze Groenraad kan de gemeente gevraagd en ongevraagd advies geven over natuur- en milieu gerelateerde zaken.
 • Er is een subsidieregeling ‘geef groen en water de ruimte’ van Waterschap Amstel Gooi en Vecht voor de inwoners van Uithoorn en de Kwakel. Inwoners kunnen met relatief kleine aanpassingen hun woonwijk klimaatbestendig maken. U kunt o.a. subsidie vragen voor het  plaatsen van een regenton, voor de aanleg van een sedumdak of voor het verwijderen van tegels uit uw tuin. Meer informatie over deze regeling, zoals de voorwaarden en het aanvraagformulier kunt u vinden op https://www.agv.nl/aanvragen/subsidies/subsidie-voor-groen-en-water-in-uw-buurt/

 • Beter onderhoud van het groen in de wijken.
 • Gemeentegroen overdragen aan de zorg van inwoners of in beheer geven bij de inwoners (groenadoptie).
 • Minder tegels in de tuinen – laten we samen onze tuinen vergroenen!
 • Meer ruimte voor openbaar groen in bestaande wijken en in nieuwbouw wijken
 • Meer groen recreatie in de gemeente
 • Snelle start aanleg Legmeerbos
 • Opzetten bomen beleidsplan

Dieren tellen mee

 • Meer bevoegdheden voor gemeente voor dierenwelzijn
 • Uitbreiden bijensnelweg ‘honey highway’ in Uithoorn voor het behouden en terugbrengen van inheemse wilde bijen en Nederlandse honingbijen (en alle insecten).
 • Inbouwkasten en speciale dakpannen voor broedende vogels of voor vleermuizen in elke nieuwe woning
 • Aanpassen maaibeleid met aandacht voor insecten en bijen
 • Vuurwerkvrije zones: o.a. in Libellebos, bij hondenlosloop locaties en in de nabijheid van dierenopvangcentra.
 • verbod op verkoop levende dieren in tuincentra en dierenwinkels
 • Geen jachtvergunningen meer afgeven
 • Aandacht voor de egels: geen bladkorven of maak de bladkorven egelproof
 • Laat bladeren in de borders liggen, verbeteren van de biodiversiteit
 • Informatie door gemeente over verantwoord huisdierenbezit
 • Ondersteuning gemeente voor dierenbuddy project

Luisterend oor

 • Groen Uithoorn staat tussen de burgers en niet erboven. We gaan een maandelijks inloopspreekuur houden waar inwoners naar toe kunnen gaan om mee te praten over, en oplossingen te zoeken voor onderwerpen die leven in de gemeente. Ook na de verkiezingstijd zijn we er voor u.
 • Iedereen telt mee, we zorgen voor elkaar want we zijn een gemeenschap.
 • In het onderwijs neemt de kansenongelijkheid toe. Aan scholen wordt extra inzet gevraagd om alle kinderen, ongeacht hun achtergrond en thuissituatie, de beste kansen te bieden. Dit betekent voor gemeente Uithoorn extra ondersteuning van subsidieregelingen en speciale programma’s voor scholen. Wij vinden dat de thuissituatie moet worden betrokken bij het onderwijs van het kind.
 • We zoeken contact met de inwoners in de wijken zodat wij weten wat er speelt.
 • investeren in het terugdringen van gezondheidsverschillen
 • we streven naar kortere wachtlijsten voor hulp
 • Armoedebestrijding
 • Aanpak ongeletterdheid
 • Aanpak schuldenproblematiek inwoners
 • Meer aandacht voor wat er achter de voordeur gebeurt
 • Preventief in gesprek met ouders (over hun kinderen vanaf de basisschoolleeftijd)
 • we zoeken contact met bewoners in de wijken zodat wij weten wat er speelt
 • investeren in het terugdringen van gezondheidsverschillen
 • we streven naar kortere wachtlijsten voor hulp
 • Armoedebestrijding
 • Aanpak ongeletterdheid
 • Aanpak schuldenproblematiek inwoners
 • Meer aandacht voor wat er achter de voordeur gebeurt
 • Preventief in gesprek met ouders (over hun kinderen vanaf de basisschoolleeftijd)

Van woonwijk naar leefwijk

 • Wonen is een recht en geen belegging. Wij vinden dat de bewoners in de startfase betrokken moeten worden bij de bouwplannen van de gemeente. Wij willen dat de gemeente de regie neemt én het laatste woord heeft, niet de projectontwikkelaars
 • Groen Uithoorn vindt dat een woonwijk een plek moet zijn waar je niet alleen woont maar waar je ook leeft. Een wijk waar het fijn is om te wonen met openbaar groen, waar kinderen buiten kunnen spelen, waar je buurtbewoners ontmoet, waar je oud wilt worden. Een wijk waar sociale verbinding is en waar je je veilig voelt. Groen Uithoorn wil van woonwijk naar leefwijk.
 • Groen in een woonwijk geeft rust en zorgt voor verkoeling en ontspanning. Bewezen is dat de aanwezigheid van openbaar groen een stimulans is om de eigen tuin groener in te richten. Groen Uithoorn vindt dat bij nieuwbouw wijken afspraken moeten worden gemaakt met de projectontwikkelaars over natuurinclusief bouwen, ruimte voor groen en voor kinderspeelplaatsen.
 • Woningbouw inpassen op bedrijventerreinen.
 • Huizen bouw ja, maar altijd in de juiste context
 • Creatief naar woonalternatieven kijken, bijvoorbeeld tijdelijke woningen voor jongeren (30 jr)
 • Toezicht van gemeente op naleving afspraken Eigen Haard verbeteren

Samenleving:

 • Kinderboerderij De Olievaar moet blijven
 • Ruimte voor kinderspeelplaatsen in nieuwbouw wijken
 • Steun vanuit de gemeente voor maatschappelijke vrijwilligersorganisaties 
 • Aandacht voor historisch erfgoed
 • Communicatie/Participatie Omgevingswet goed ter hand nemen

Veiligheid

 • Inbraakpreventie
 • Aanpak onveilige plekken
 • Aanpak jeugdoverlast
 • Goed werkende straatverlichting
 • Betere verlichting voor fietspaden
 • Meer inzet van ‘smileys’ en doe iets met de informatie
 • Beter onderhoud van de trottoirs in de wijken

Milieu:

 • Gezonde leefomgeving voor de inwoners van Uithoorn en De Kwakel
 • Groen Uithoorn vindt het belangrijk dat er ook voor bestaande wijken een gericht actieplan wordt ontwikkeld voor de energie transitie. Goede voorlichting over de mogelijkheden is hiermee essentieel. Groen Uithoorn wil per wijk een mobiel voorlichtingscentrum inrichten waar inwoners terecht kunnen met hun vragen.
 • Wij willen onderzoek naar de mogelijkheden om het aantal vliegbewegingen op Schiphol te beperken tot 400.000 of zelfs 300.000 vluchten.
 • Ondersteuning werkgroep Schiphol/Push
 • Op termijn willen wij sluiting van de Aalsmeerbaan. Als de Aalsmeerbaan en de Zwanenburgbaan niet meer zouden worden gebruikt, zou dat zo’n 120.000 nieuwe woningen mogelijk kunnen maken.
 • Afval reductie moet krachtig ter hand genomen worden.
 • Liever zonnepanelen dan windmolens in de gemeente
 • Maak tuinmachines van onderhoudsdiensten gemeente elektrisch

Veilig verkeer Uithoorn en De Kwakel

 • Veilige oversteekplaatsen voor fietsers en voetgangers
 • Bredere en meer (snel)fietspaden voor elektrische fietsen
 • Meer 30 km zones in de wijken
 • Voldoende bus capaciteit moet behouden blijven ondanks de komst van de tram

Sport en cultuur:

 • Sport moet toegankelijk zijn voor iedereen
 • Betere samenwerking tussen gemeente, scholen en sportverenigingen
 • Culturele uitingen omarmen
 • Initiatieven fonds promoten
 • Openbare sporttoestellen plaatsen

Economie:

 • Vitale bedrijventerreinen met ingepaste woonmogelijkheden
 • Ruimte voor verantwoorde groei tuinbouw
 • Stimuleren van circulair ondernemerschap
 • Accent op duurzaamheid en plastic reductie

Hoe betalen we onze wensen?

 • We betalen onze wensen door ons motto ‘snoeien doet bloeien’
 • We zijn kritisch op kostbare projecten waar inwoners niet om hebben gevraagd
 • We willen Uithoorn financieel gezond houden en voorkomen dat er bovenmatige belastingverhogingen nodig zijn.
 • Jaarlijkse evaluatie en rekenschap over alle projecten
neem dan contact op met Jeroen Albers (Fractievoorzitter en gemeenteraadslid) 06-38484652 of mail: info[at]groenuithoorn.nl

Blijf op de hoogte en volg ons via Facebook: